ภาพกิจกรรม
สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 3"
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 2"
สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 1"
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
1