กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

เป็นกิจกรรมของวันแรกที่เปิดภาคเรียน เป็นการแนะนำกฎระเบียบ และแนวทางในการปฎิบัติตนเมื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และมีกิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อให้พี่ ๆ ได้ให้คำปรึกษาน้อง ๆ เกี่ยวกับการเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ อีก