กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษารุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2559 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมการศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจทางวิชาการ และประสบการณ์จากการทำงานจริง ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น